Voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de Kijk op voeten en een cliënt waarop Kijk op voeten deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Verplichtingen:

Kijk op voeten heeft de verplichting om een behandeling en daarmee direct verband houdende diensten adequaat uit te voeren. De cliënt heeft de verplichting om:

alle relevante informatie te verstrekken voor een behandeling met betrekking tot voorgeschiedenis, verwachtingen, voetproblemen, contra-indicaties, bijzonderheden,

 • afwijkingen en wijzigingen in deze informatie die van belang zijn voor de behandeling en daarmee direct verband houdende diensten
 • te betalen voor de geleverde behandelingen en daarmee direct verband houdende diensten en / of geleverde producten.
 • een niet, of niet tijdig, afgezegde afspraak die in rekening wordt gebracht, te voldoen.


3. Afspraken

Behandelen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch of via de website worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Kijk op voeten door te geven. De afmelding kan telefonisch of per e-mail geschieden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Kijk op voeten 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Kijk op voeten de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij verhindering van de afspraak door Kijk op voeten, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren. Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Tarieven en betaling

Kijk op voeten vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk, alsmede prijswijzigingen minimaal 1 maand voor de ingangsdatum. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contact of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Kijk op voeten. Kijk op voeten is gerechtigd om voor niet betaalde facturen een incassobureau in te schakelen.

5. Personeel in de praktijk

Indien Kijk op voeten dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

6. Persoonsgegeven en privacy

Door bevestigen van uw onlineafspraak gaat u akkoord met het opslaan van uw persoonsgegevens. Alle informatie die wordt verstrekt door cliënt wordt vertrouwelijk behandeld. Zonder toestemming van cliënt worden geen gegevens aan derden verstrekt. Alle persoonlijke cliëntgegevens die nodig zijn voor een adequate behandeling worden zorgvuldig beheerd, conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Na 7 jaar worden de gegevens automatisch gewist indien u geen gebruik meer maakt van onze diensten. Dit termijn wordt aangehouden aangezien wij aan de Belastingdienst moeten kunnen aantonen welke diensten er zijn verricht en wanneer. Mocht er onverhoopt een inbreuk worden gedaan van buitenaf op de persoonsgegevens dan stellen wij u hiervan op de hoogte. Het is ten alle tijden mogelijk om schriftelijk een verzoek in te dienen om uw gegevens eerder te laten verwijderen uit het systeem.

7. Geheimhouding

Kijk op voeten is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Kijk op voeten verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

8. Aansprakelijkheid

Kijk op voeten kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Kijk op voeten is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

9. Beschadiging en diefstal

De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het pand van vestiging, de gehuurde behandelruimte, het meubilair, instrumenten en/of materialen van Kijk op voeten. Diefstal wordt door Kijk op voeten altijd gemeld bij de politie.

10. Garantie

Kijk op voeten geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:

 • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
 • de cliënt de verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
 • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.

11. Klachten

Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Kijk op voeten. Kijk op voeten dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Kijk op voeten de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Kijk op voeten en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.

12. Gedrag

De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Kijk op voeten het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen. Uw voeten dienen gewassen/hygiënisch te zijn voor iedere behandeling

13. Recht

Op welke overeenkomst tussen Kijk op voeten en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie cq de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

Privacy

Kijk op voeten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kijk op voeten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.


Als Kijk op voeten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.